คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ใจหาญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 (ช่วงบ่าย)

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ใจหาญ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงบ่าย)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ
ใจหาญ
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบ
บังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และผู้สำเร็จการศึกษา
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหาร
ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การเกษตร
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคม
ศาสตร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

435

บัดนี้
ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พระราชทานปริญญาบัตร
และพระราชทานเหรียญเกียรตินิยม
ตาม
รายงานที่ข้าพระพุทธเจ้า คณบดี คณาจารย์แต่ละคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ
ต่อไป

ในการนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ตามลำดับ ดังนี้

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
พลตำรวจเอก จรัมพร สุระมณี
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)
นายสัตวแพทย์จำเรียง พานเพียรศิลป์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์)
นางฉวีวรรณ คำพา

และ
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร)

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

436