คำกราบบังคมทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต
ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

189

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและประเทศจีนสร้างงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ให้กับภูมิภาคตะวันตก
บริการสังคมโดยจัดงานจอมบึงมาราธอนอย่างต่อเนื่องมา ๓๑ ปี
อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาไทยด้วยการพัฒนาหลักสูตรมวยไทยศึกษาและพลศึกษา

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาท
ปริญญากิตติมศักดิ์โดยสังเขปดังนี้

พันจ่าอากาศเอก อัทธ์พงศ์ อ่ำอนันต์ อายุ ๕๘ ปี เจ้าของค่ายมวยแสงมรกต ผู้เชี่ยวชาญการบริหารและการจัดการกีฬามวยไทย
สามารถประยุกต์ความรู้ความสามารถ ของตนมาใช้ในการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จัดการแข่งขัน มวยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลก สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนำองค์ความรู้
ด้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของไทยมาใช้ในการเรียนการสอนสาขาวิชามวยไทยศึกษา
และพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เป็นอย่างดี ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทาน ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ดังนี้
ปริญญาครุศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พันจ่าอากาศเอก อัทธ์พงศ์ อ่ำอนันต์

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๗๙๐ คน แยกเป็น

190

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๑๓ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๒๖ คน
ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๗๕๑ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

191