คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้แทนนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
ผู้แทนนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้นำ นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น
มาเข้าเฝ้าทูลละออง พระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๔๕ นาย ข้าพระพุทธเจ้าขอ พระราชทานพระราชวโรกาสนำนายทหารและนายตำรวจชั้นนายพลถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อใต้ฝ่าละอองพระบาท พระพุทธเจ้าข้าขอรับ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ต่อไปให้นายทหารและนายตำรวจชั้นนายพล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตามข้าพเจ้า

ข้าพระพุทธเจ้า (ยศ…ชื่อ…สกุล…) ขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณ ต่อ ใต้ฝ่าละอองพระบาท ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่า

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น จะจงรักภักดี ต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
จะปฏิบัติการทุกอย่าง โดยเต็มสติปัญญา ความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญ ความสงบสุข และเพื่อความมั่นคงไพบูลย์
ของชาติไทย ตราบเท่าชีวิตร่างกาย

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

120

จะหาไม่ หากข้าพระพุทธเจ้า ประพฤติปฏิบัติ ฝืนคำสัตย์ปฏิญาณนี้เมื่อใด ขอความวิบัติ จงเกิดแก่ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อนั้น
โดยฉับพลันทันที อย่าให้มีความสุข ความสวัสดี ด้วยประการทั้งปวง

หากข้าพระพุทธเจ้า ดำรงมั่น ในสัตย์ปฏิญาณนี้ยั่งยืนไป ขออานุภาพคุณ พระศรีรัตนตรัย และพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
จงบันดาล ความสุขสวัสดี แก่ข้าพระพุทธเจ้า และขอให้ข้าพระพุทธเจ้า มีความเจริญ ในหน้าที่ราชการ เป็นกำลังทำนุบำรุงประเทศชาติ ตามปณิธานปรารถนา จงทุกประการ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

121