คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต
ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

185

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดำเนินงานตามเอกลักษณ์ “มหาวิทยาลัยแห่งอาหารและการท่องเที่ยว”
จัดตั้งโรงเรียนการอาหารนานาชาติ เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหารตามมาตรฐานอาเซียน
พัฒนาการท่องเที่ยว และการโรงแรม เปิดสอนหลักสูตรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โดยร่วมมือกับ เครือข่ายโรงแรมในท้องถิ่นและโรงแรมนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสู่สากล

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขปดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายล้อม เพ็งแก้ว อายุ ๗๙ ปี ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ปราชญ์เมืองเพชร ปราชญ์ชาวบ้าน เกตุทัตศาสตราภิชาน
ผู้มีภูมิรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดี ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยหลายแขนง ผลิตผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
การเรียนการสอน การวิจัย และศิลปวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง กว่า ๑,๐๐๐ เรื่อง โดยใช้สหศาสตร์ในการสืบค้นข้อมูล
เน้นการเรียนรู้ด้วยการ แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง อุทิศตนเป็นวิทยากร กรรมการ และที่ปรึกษาแก่ หน่วยงานต่าง ๆ
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นายทองใบ แท่นมณี อายุ ๗๓ ปี ศิลปินดีเด่นสาขา วรรณศิลป์ ครูภูมิปัญญาไทย ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
ผู้มีภูมิรู้ด้านภาษาไทย วรรณคดีไทย และศิลปวัฒนธรรม มุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน ด้วยการเป็นครู
วิทยากร กรรมการ นักจัดรายการวิทยุ สมาชิกชมรมต่าง ๆ และนักเขียน ผลิตผลงาน วิชาการกว่า ๕๐๐ เรื่อง
เป็นแบบอย่างของครูภาษาไทยที่ดำเนินชีวิตอย่างสมถะ และอุทิศตนถ่ายทอดความรู้ให้แก่อนุชน ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรีเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เปียผ่อง อายุ ๗๘ ปี ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องสหกรณ์เครดิต นำการบริหารแบบ
POLAR มาจัดตั้งสหกรณ์

186

เครดิตยูเนี่ยนในจังหวัดเพชรบุรี และดำเนินงานมานานกว่า ๓๕ ปี มีสมาชิก ๒๒๐,๐๐๐ คน เงินทุนหมุนเวียนมากกว่า
๕,๓๐๐ ล้านบาท ทำให้จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองเครดิตยูเนี่ยนและขยายไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีก
๓ แห่ง ได้รับรางวัล นักพัฒนาชนบทดีเด่น นักสหกรณ์แห่งชาติ และบิดาเครดิตยูเนี่ยนเพชรบุรี เป็น แบบอย่างของการบริหารจัดการ
ให้ประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการประหยัดและอดออม ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สี่ นายรัตนพงศ์ นิ่มวาด อายุ ๓๐ ปี ปราชญ์ชาวบ้าน ประธาน ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ทดลองปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาวิจัยปรับปรุงสายพันธุ์ไม้ผล
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างของเกษตรกร ผู้มีความขยันหมั่นเพียร
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายล้อม เพ็งแก้ว

นายทองใบ แท่นมณี

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ เปียผ่อง

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายรัตนพงศ์ นิ่มวาด

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน ๑,๕๔๑ คน แยกเป็น

187

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๒ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๒๖ คน
ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๑,๕๑๓ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

188