คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 (ช่วงเช้า)

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
(ช่วงเช้า)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้

พลเอก
จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์
ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จ
พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๗
ในวันนี้
นับเป็นสิริมงคลแก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
กับทั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์
ข้าราชการ
ดุษฎีบัณฑิต
มหาบัณฑิต
บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีนี้ทุกคน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

428


โอกาสนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิก
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศิวะ
วสุนธราภิวัฒก์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
เพื่อเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
และคณบดี
คณาจารย์
คณะต่าง

เพื่อเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และ
ขอพระราชทานพระราโชวาทเป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิต
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์
พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

429