คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ในนามของสถาบันฯ และผู้ที่ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันนี้
นับเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่สถาบันฯ คณะกรรมการ สภาสถาบัน คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บัณฑิต และนักศึกษา
ตลอดจนผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทพร้อมกัน ณ ที่นี้โดยทั่วกัน

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหาอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดีคณะต่าง ๆ
กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

592

ปริญญาบัตรตามลำดับ ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต
นักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงาน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

593