คำกราบบังคมทูล ของ พลเอก สำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
พลเอก สำเภา ชูศรี 
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สำเภา ชูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ขอพระราชทานพระราชวโรกาส แสดงความปีติยินดีเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่า 
ละอองพระบาททรงพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันนี้. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 
ล้นกระหม่อม เป็นที่ซาบซึ้งอย่างยิ่งแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ 
พนักงาน บัณฑิต และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนผู้ปกครอง 
และผู้เข้าร่วมในพิธี โดยทั่วกัน 

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูล 
เชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่อธิการบดี รองอธิการบดี 
และคณบดี จะได้กราบบังคมทูลต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


36