คำกราบบังคมทูล ของ พลโท นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ พลโท นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลโท นิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน
เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

309

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้พัฒนาอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก ศูนย์การเรียนรู้ยางน้อย ให้มีความพร้อมสูงสุดในการดำเนิน
“โครงการฟาร์มเกษตร ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ”
“โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง” และ
“โครงการศูนย์บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น” ตลอดจนการเตรียมการโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาท ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายสลา คุณวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์ผลงานเพลง บริษัทแกรมมี่จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้มีความสามารถและเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาไทย เป็นนักร้องและนักประพันธ์เพลงลูกทุ่งและหมอลำ มีหลักในการเขียนเพลง
ที่เป็นระบบ จัดวางองค์ประกอบชัดเจนด้วยหลัก ๕ ประการ ทำให้ผลงานมีคุณค่าต่อสังคม การศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพจิต
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นายบุญมี ล้อมวงศ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ในการทำผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองแบบโบราณ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาช่างฝีมือดั้งเดิมของกระทรวงวัฒนธรรม
และได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายสลา คุณวุฒิ

310

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายบุญมี ล้อมวงศ์

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๒,๑๔๗ คน

ดังรายนามที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

311