คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 (รอบแรก)

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ รองศาสตราจารย์ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ (รอบแรก)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ แทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

245

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินงานบริหารจัดการศึกษายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งหวังที่จะพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิต และพัฒนาครูในสามจังหวัดชายแดนใต้
การพัฒนาด้านการเกษตรทันสมัยและอาหาร ฮาลาลหรือ SMART FARM & HALAL FOOD ให้เป็นเลิศ โดยอาศัยการมีส่วนร่วม
และสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งได้ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหาร การจัดการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
e-learning และ การส่งเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายสะมะ-แอ ฮารีอายุ ๘๐ ปี ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดยะลา ในฐานะผู้รับใบอนุญาต ก่อตั้งโรงเรียนเอกชนการกุศล
ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการเห็นเยาวชน ได้มีโอกาสทางการศึกษาและมีอนาคตที่ดี จะเป็นการพัฒนาในพื้นที่และสังคม
ได้สละทรัพย์สินส่วนตัว มาจัดตั้งกองทุนการศึกษา การเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อเด็กที่ขาดโอกาสและยากจนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
เป็นที่ประจักษ์แก่ท้องถิ่นและสังคม ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นายอนุวัฒน์ ละมุล อายุ ๔๙ ปี เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถทางด้านบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาดเพื่อชุมชน ท้องถิ่นและสังคม จนมีผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ ได้รับรางวัลและเป็นที่ประจักษ์แก่ท้องถิ่นและ สังคมในวงกว้าง สมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สาม นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์ อายุ ๔๘ ปี เป็นปราชญ์ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ประเภทผ้าบาติกและเครื่องแต่งกาย มีความเชี่ยวชาญในการคิดประดิษฐ์และ

246

พัฒนาเทคนิคใหม่ ๆ ในการพิมพ์ลายด้วยแม่พิมพ์ไม้ การทำผ้าบาติก การใช้นํ้ายางพาราแทนการใช้เทียนไขในการเขียนผ้าบาติก
การคิดค้นการสกัดสีธรรมชาติจากดิน ยางพารา และพืชในท้องถิ่น จนได้รับรางวัลและเกียรติคุณจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย
เป็นที่ประจักษ์แก่ท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง เห็นสมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา ศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการออกแบบศิลปกรรม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นาย สะมะ-แอ ฮารี
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายอนุวัฒน์ ละมุล
ปริญญาศิลปมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายปิยะ สุวรรณพฤกษ์

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ในโครงการสมทบ จำนวน ๗๑๑ คน แยกได้ดังนี้

ระดับปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๔ คน

ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๖๖๘ คน

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จำนวน ๓๙ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและคณะ และผู้อำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

247