คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๒.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง
ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต
ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน
เกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

268

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
โดยการสร้างมาตรฐาน “ระบำชากังราว” ซึ่งแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชร
และปัจจุบันได้รับการบรรจุ “ระบำชากังราว” ไว้ในหลักสูตรท้องถิ่น และยังต่อยอดพัฒนานวัตกรรมหุ่น
“ระบำชากังราว” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นอีกด้วย

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
กับขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
กล่าวคำสดุดีเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีมติ
เป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

นายสะเทื้อน นาคเมือง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะการแสดง พื้นบ้าน
มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยการถ่ายทอด
ความรู้ในด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เด็กและเยาวชน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ ช่วยสร้างความมั่นคง
ให้กับศิลปวัฒนธรรมอันดีงามมิให้สูญหายไป
ควรแก่การยกย่อง เป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทาน
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายสะเทื้อน นาคเมือง

ในวโรกาสต่อไปนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบ
บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จำนวน ๑,๓๙๔ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต ๑,๓๘๗ คน
ปริญญามหาบัณฑิต ๖ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ๑ คน

269

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

270