คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๓.๔๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

274

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดสอนนักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต
ได้ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๑๐ โครงการ
ได้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งงานวิจัย และงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น
ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จำนวน ๑,๐๗๓ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต ๑,๐๔๑ คน
ปริญญามหาบัณฑิต ๒๗ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ๕ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และคณะ
จะได้กราบ
บังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

275