คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย
ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๓.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์เชิดชัย โชครัตนชัย ประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

312

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยสรุป ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างองค์กรธรรมาภิบาล
ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติในท้องถิ่น และเป็นต้นแบบของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อรับใช้ท้องถิ่นและสังคมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำนวน ๑,๐๒๒ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๙๗๙ คน

ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๔๓ คน

ดังรายนามที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

313