คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จังหวัดสงขลา วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2559

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ชิตพงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จังหวัดสงขลา
วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ
ชิตพงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์
ข้าราชการ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย
และผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
พระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

443

พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงข้าพระพุทธเจ้า
และสถาบันการศึกษาแห่งนี้
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ด้วยความจงรักภักดี
และ
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท
ทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา
ทิพย์วารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
กราบบังคมทูลเบิก
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
และขอพระราชทานพระราโชวาท
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์
พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

444