คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สมจินต์ สันถวรักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 (ภาคแรก)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์สมจินต์ สันถวรักษ์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
(ภาคแรก)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์สมจินต์
สันถวรักษ์
รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีความปีติ
ยินดีเป็นล้นพ้น
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบสามของมหาวิทยาลัย
เป็นวาระที่สาม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบสาม
ในปีการศึกษา
๒๕๕๗
ที่จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
เป็นบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
จำนวน
๑,๔๕๔
คน
(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสี่คน)

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

464

บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
และรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามรายงานที่ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
ผู้แทน
สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จะได้กราบบังคมทูลต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

465