คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สมจินต์ สันถวรักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 (ภาคหลัง)

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์สมจินต์ สันถวรักษ์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
(ภาคหลัง)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์สมจินต์
สันถวรักษ์
รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีความปีติ
ยินดีเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบสามของมหาวิทยาลัย
เป็นวาระที่สี่ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบสาม
ในปีการศึกษา
๒๕๕๗
ที่จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
จำนวน
๙๔๓
คน
(เก้าร้อยสี่สิบสามคน)
แยกตามสาขา
วิชาต่าง

ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

466

บัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์

จำนวน ๕๔๗ คน (ห้าร้อยสี่สิบเจ็ดคน)

บัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

จำนวน ๒๘ คน (ยี่สิบแปดคน)

บัณฑิตสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

จำนวน ๓๓๑ คน (สามร้อยสามสิบเอ็ดคน)

บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

จำนวน ๓๗ คน (สามสิบเจ็ดคน)

บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
และรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามรายงานที่ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
ผู้แทน
สาขาวิชา และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย จะได้กราบบังคมทูลต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

467