คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สมจินต์ สันถวรักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 (ภาคแรก)

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์สมจินต์ สันถวรักษ์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
(ภาคแรก)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์สมจินต์
สันถวรักษ์
รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีความปีติ
ยินดีเป็นล้นพ้น
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบสามของมหาวิทยาลัย
เป็นวาระที่ห้า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบสาม
ในปีการศึกษา
๒๕๕๗
ที่จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
เป็นบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
จำนวน
๑,๕๔๐
คน
(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบคน)

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

468

บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามรายงานที่ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา
และผู้แทน
สาขาวิชา จะได้กราบบังคมทูลต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

469