คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์สมจินต์ สันถวรักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 (ภาคหลัง)

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์สมจินต์ สันถวรักษ์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
(ภาคหลัง)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์สมจินต์
สันถวรักษ์
รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ในนามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีความปีติ
ยินดีเป็นล้นพ้น
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบสามของมหาวิทยาลัย
เป็นวาระที่หก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้
ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่สามสิบสาม
ในปีการศึกษา
๒๕๕๗
ที่จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๙๓๗ คน (เก้าร้อยสามสิบเจ็ดคน) ประกอบด้วย
บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
จำนวน ๕๕๘ คน (ห้าร้อยห้าสิบแปดคน)
บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์
จำนวน ๑๙๓ คน (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามคน)

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

470

บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน ๑๘๖ คน (หนึ่งร้อยแปดสิบหกคน)

มหาบัณฑิตจำนวน
๑๒
สาขาวิชา
ได้แก่
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
เศรษฐศาสตร์
มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
นิเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และ
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
จำนวน
๔๙๒
คน
(สี่ร้อยเก้าสิบสองคน)
และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
จำนวน

สาขาวิชา
ได้แก่
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยา
การจัดการ
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
และสาขาวิชานิเทศศาสตร์
จำนวน
๑๙
คน
(สิบเก้าคน)

บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน
พระราชานุญาตเบิกนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เป็นผู้แทนของ
มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นพระสงฆ์
และบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะจัดพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรภายหลังที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินกลับแล้ว
และ
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ

พระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามรายงานที่ประธาน
กรรมการประจำสาขาวิชา
ผู้แทนสาขาวิชา
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
จะได้กราบบังคมทูลต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

471