คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑) ของ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้อนุมัติปริญญา
กิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย
หรือเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งแก่มหาวิทยาลัย ประเทศชาติหรือนานาชาติ สมควร
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน ๓ ราย

และอนุมัติรางวัลรัตโนบล ประจำปี ๒๕๕๘ แก่บุคคล ผู้ประสบความสำเร็จ
อย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ มีเกียรติคุณดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้อุทิศตน
เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป สมควร
ได้รับรางวัลรัตโนบล จำนวน ๔ ราย

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ดังนี้

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

83

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
นายชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.ไพจิตร ปวะบุตร
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา

รางวัลรัตโนบล
นางสาวจุฑาทิพย์ เครือนพคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บันลือ คงจันทร์
รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

84