คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
รองศาสตราจารย์วิชัย ชำนิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ในช่วงปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่อทราบฝ่าละอองพระบาท ดังนี้

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ
แบ่งการบริหารออก ๒ วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตพัทลุงซึ่งจำแนกพื้นที่ออกเป็น
๒ แห่ง คือ พื้นที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง และพื้นที่ตำบล
พนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีส่วนงานวิชาการ ๔ คณะ ได้แก่
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
และคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาเขตสงขลาซึ่งจำแนกพื้นที่ออกเป็น ๒ แห่ง คือ
พื้นที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีส่วนงานวิชาการ ๘ คณะ

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

157

ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย
การจัดการเพื่อการพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ และพื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนงานคือสถาบันทักษิณคดีศึกษา ทั้งสองวิทยาเขต
มีสำนักและส่วนงานอื่นรับผิดชอบภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ภาพรวมกิจการ
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทักษิณในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีรายละเอียดดังนี้

ด้านบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณมีนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น ๑๓,๕๗๖ คน มีบุคลากรสายวิชาการ ๔๗๕ คน บุคลากร
สายสนับสนุน ๗๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๑๘๕ คน

ด้านการผลิตบัณฑิต ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยทักษิณได้เปิดสอน
ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษารวม ๙๐ หลักสูตร โดยจำแนกเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๕๗ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร
ระดับปริญญาโท ๒๗ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก ๕ หลักสูตร สามารถผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้ ๒,๖๐๑ คน ระดับปริญญาโท ๓๙๖ คน และระดับ
ปริญญาเอก ๓๒ คน รวมบัณฑิตทั้งสิ้น ๓,๐๒๙ คน มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนด
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลงาน
การวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช้ ชี้นำการพัฒนาให้แก่สังคม และพัฒนา
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยทักษิณมี
หน่วยวิจัย ๘ หน่วย มีศูนย์วิจัย ๑ ศูนย์ บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเป็น
จำนวนเงิน ๒๖,๗๐๘,๖๓๗.๖๕ บาท เป็นทุนวิจัยจากภายใน ๑๕,๔๘๓,๙๔๔.๖๕ บาท
และเป็นทุนวิจัยจากภายนอก ๑๑,๒๒๔,๖๙๓ บาท มีผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจำและนักวิจัย ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๒๔๘ เรื่อง ระดับนานาชาติ
๑๒๔ เรื่อง และผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
๓๖ เรื่อง ระดับนานาชาติ ๖ เรื่อง มีผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้
ประโยชน์ ๗๖ เรื่อง มีผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ

158

ตีพิมพ์เผยแพร่ ๒๐๖ เรื่อง และผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ๑๒ เรื่อง

ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งการ
จัดบริการวิชาการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต้ตอนล่าง และประเทศให้แข่งขันได้
และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานรองรับการบริการวิชาการ
หลายหน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา คณะ สาขาวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ มีการ
จัดโครงการบริการวิชาการที่ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมอาชีพ สร้างเสริมภูมิปัญญาให้แก่ราษฎรและชุมชน
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการ
บริการวิชาการจากงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจำนวน ๒๒,๔๑๕,๒๐๐ บาท
และได้จัดสรรงบประมาณให้แก่คณะและหน่วยงานต่างๆ จำนวน ๑๕,๓๘๓,๔๕๐
บาท คณะและหน่วยงานต่างๆ ได้ใช้งบประมาณเงินรายได้ในการดำเนินการบริการ
วิชาการ จำนวน ๔,๘๐๗,๘๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน ในปีการศึกษา
๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมาดำเนินโครงการต่างๆ
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท มีโครงการซึ่งดำเนินการโดยสถาบันทักษิณ
คดีศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี
และพัฒนาชุมชน วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบ
บูรณาการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักหอสมุด ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ฝ่ายกิจการ
นิสิต วิทยาเขตสงขลา คณะกรรมการภารกิจทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ ๕๒ โครงการ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ โครงการ โครงการ
ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน ขอขยายโครงการ ๕ โครงการ ยกเลิกโครงการ ๒ โครงการ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่องานพัฒนาเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
คณะ สถาบัน วิทยาลัย และสำนัก ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อการศึกษา วิจัย ส่งเสริม

159

สืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม เผยแพร่สร้างสรรค์พัฒนางานวิชาการให้สัมพันธ์
กับวิถีชีวิตชุมชน สังคมภาคใต้และสากล

ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยทักษิณได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การบริหารจัดการ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีธรรมาภิบาล
พึ่งพาตนเองได้ โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว ๑๐
ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๗) จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๒)
จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมทั้งได้จัดทำข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกๆ ด้าน

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ดำเนินงานด้านการพัฒนา
อาคารสถานที่ทั้งสองวิทยาเขต โดยดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและบริหาร
วิทยาเขตสงขลา สนามกีฬา สวนสุขภาพ และอื่น ๆ เพื่อใช้บริหารกิจการประสาน
ภารกิจต่างๆ อย่างลุล่วงเป็นลำดับ

กล่าวในภาพรวม ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๗ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้ดำเนินกิจการทุกด้านก้าวหน้ามาด้วยดี

ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ประกอบด้วยบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก ๓๒ คน บัณฑิตระดับปริญญาโท ๓๙๖ คน และบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ๒,๖๐๑ คน รวมทั้งสิ้น ๓,๐๒๙ คน

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบ
บังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาต่างๆ และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นข้อคิด เป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิตและเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตและผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลนี้สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

160