คำกราบบังคมทูล ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๖
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลทราบฝ่าละออง
พระบาท สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
(พิเศษ) เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ๓ พระองค์ ดังนี้

๑) ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว

๒) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาและการสื่อสาร) แด่ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๓) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ) แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

12

โดยทั้ง ๓ พระองค์ ทรงพระอัจฉริยภาพเป็นเลิศด้านนิติศาสตร์ ภาษาและ
การสื่อสาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
นอกจากนี้ สภาสถาบันยังมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ ราย ดังนี้
๑) นายวีรวัฒน์ กาญจนดุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(บริหารธุรกิจ)

๒) นายวิชา มหาคุณ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๓) นายบรรยง พงษ์พานิช ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การ
บริหารการพัฒนา)

๔) นายวินัย สะมะอุน ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การ
บริหารการพัฒนาสังคม)

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๔ ราย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และมีเกียรติประวัติดีเด่น เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และได้สร้าง
ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป ในด้านคุณธรรม ความรู้
และความเสียสละเพื่อส่วนรวม สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงมีมติให้ได้รับ
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้
๑) นายวีรวัฒน์ กาญจนดุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(บริหารธุรกิจ)

๒) นายวิชา มหาคุณ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

๓) นายบรรยง พงษ์พานิช ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การ
บริหารการพัฒนา)

๔) นายวินัย สะมะอุน ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การ
บริหารการพัฒนาสังคม)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

13