คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองพระบาท อยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

192

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทำโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้แก่ชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอ่างทอง โครงการดังกล่าว ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช
๒๕๕๗ จนถึง ปีปัจจุบันเป็นระยะเวลา ๓ ปีต่อเนื่อง มีชุมชนต้นแบบที่เข้าร่วมรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการแปรรูปผักตบชวาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปแล้ว จำนวน ๓๖ ชุมชน และมี ๓ ชุมชน ที่เป็นชุมชนต้นแบบ นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปขยายผล
ซึ่งนอกจาก สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการนํ้า เป็นอย่างยิ่งอีกด้วย

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๓๐๒ คน แยกเป็น

ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๒๐๙ คน

ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๐๙๓ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

193