คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2559 (รอบแรก)

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ (รอบแรก)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการ
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

248

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดำเนินการพัฒนาทรัพยากร
และเพื่อสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. ที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานงานต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยมหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลาย ทางชีวภาพให้การอบรมกับบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างภาพลักษณ์ ตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชน
ซึ่งผลการดำเนินการด้านความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยในเกณฑ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๕

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญา กิตติมศักดิ์ จำนวน ๔ ราย โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่ ๑ นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ ครูสอนวิชาฟิสิกส์และวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นการสร้างกระบวนการคิด
ให้แก่นักเรียน โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นสื่อและเป็นต้นแบบในการสอนการคิด ให้นักเรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดและสร้างนวัตกรรมทางความคิด
และพัฒนาวิธีการมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในด้านการศึกษา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาครุศาสตรดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่ ๒ นายยุน เคียน เป็นรองอธิบดีกรมเทคนิคทางวัฒนธรรม (มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้) และศาสตราจารย์ด้านดนตรีพื้นบ้านกัมพูชา
กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นนักดนตรีพื้นบ้านที่เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ สามารถบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีที่หลากหลาย ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของวงการดนตรีพื้นบ้าน และดนตรีประจำชาติกัมพูชา ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีฝีมืออันเป็นเอตทัคคะแห่งวงการดนตรีกัมพูชา นับเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมดนตรีทั้งในวงการดนตรีกัมพูชา และนานาประเทศ จนได้รับการยอมรับในฝีมือความสามารถ
ความเชี่ยวชาญจากทั่วโลก

249

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรี เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่ ๓ นางจำเนียร ไชยรัตน์ เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่ใช้หลัก ระบบนิเวศเกษตร หลักพืชศาสตร์ หลักการขยายพันธุ์พืช การแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร หลักการส่งเสริมการเกษตร ยุทธศาสตร์ชุมชนเพื่อพัฒนาการทางเกษตร มีความเชี่ยวชาญการปลูกข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองแบบครบวงจร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่ ๔ นายบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการแสดง เป็นผู้มีความสามารถทั้งด้านการแสดงหนังตะลุงและการร้องเพลง
มีทักษะการแสดงหนังตะลุงและขับร้องบทเพลงได้อย่างมีความไพเราะเป็นที่ยอมรับของผู้คนทั่วไป เป็นหนังตาบอดที่นำความรู้ความทันสมัยมาปรับใช้ในการเล่นหนังตะลุง จนเกิดกระแสความนิยมในศิลปะการแสดงหนังตะลุง กลับมาเป็นที่สนใจอย่างแพร่หลาย อีกครั้ง เป็นผู้ใช้สติปัญญาในการคิดสร้างสรรค์ผลงานประกอบกับพรสวรรค์และความรู้ที่มีอยู่พัฒนาผลงานอย่างสม่ำเสมอ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจึงเห็น สมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานาฏศิลป์ และการแสดง เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ดังนี้
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายเฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายยุน เคียน
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นางจำเนียร ไชยรัตน์
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายบัญญัติ สุวรรณแว่นทอง

250

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน ๘๑๕ คน แยกเป็น

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๑๓ คน
ปริญญามหาบัณฑิต จำนวน ๓๕ คน
ปริญญาบัณฑิต จำนวน ๗๖๗ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

251