คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๑.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
ศาสตราจารย์เกษม
จันทร์แก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนิน
มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง
ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์
ข้าราชการ
และบัณฑิต
ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

263

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ได้ยึดหลักการจัดการศึกษาในรูปแบบ
“พันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม”
ด้วยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
ด้านการผลิตบัณฑิต
ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการและด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โดยอาศัย
ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
กับขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกล่าวคำสดุดี
เกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้
ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่

ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการนำสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ
ออกรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วทุกภูมิภาค
เพื่อนำประเด็น
สำคัญไปปรับใช้กับการพัฒนาประเทศ
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท
ศักดิ์สยามลิซซิ่ง
จำกัด
(มหาชน)
ได้นำหลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้
บริษัทเป็นแหล่งกระจายเงินทุนให้กับบุคคล
ระดับรากหญ้าที่ไม่สามารถเข้าถึงทุนระดับธนาคารได้
และยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน
ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สาม นางสาวลำดวน สุวรรณภูคำ ผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแสดง
เพลงซอล่องน่าน
-ซอลับแลง
เป็นศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้านล้านนาตะวันออก
ที่ทรงคุณค่า
มีฝีมือการประพันธ์ทำนอง
คำร้อง
และลีลาการขับร้องที่ไพเราะและ
หาฟังได้ยากในปัจจุบัน
อีกทั้งได้รับพระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน
สาขาศิลปวัฒนธรรม
และได้รับการประกาศเกียรติคุณด้านศิลปวัฒนธรรม
อีกหลายรายการ
ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

264

เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขา
วิชาดนตรีไทย เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายพีระศักดิ์ พอจิต
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ บุญสาลี
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นางสาวลำดวน สุวรรณภูคำ

ในวโรกาสต่อไปนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน ๑,๔๙๐ คน แยกเป็นระดับ

ปริญญาบัณฑิต
จำนวน
๑,๔๗๒
คน
ปริญญามหาบัณฑิต
จำนวน
๑๗
คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จำนวน

คน

ดังรายนามที่รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และคณะ
จะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

265