คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๒.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิกร อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์
ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

266

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มุ่งส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู พร้อมทั้งตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตร ผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในประเทศภูมิภาคนี้ อาทิ มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล มหาวิทยาลัยเฉินตู มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น
มหาวิทยาลัยกวางสี และวิทยาลัยการท่องเที่ยวคุนหมิง ประเทศสาธารณ รัฐประชาชนจีน

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบ บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑,๑๗๔ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต ๑,๑๕๑ คน
ปริญญามหาบัณฑิต ๒๒ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ๑ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

267