คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๑.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน
เกี่ยวกับงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสรุป ดังนี้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

271

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการบูรณาการองค์ความรู้
ต่อยอดความรู้ สร้างสรรค์ผลงาน ส่งเข้าประกวดได้รับรางวัลในระดับประเทศหลายรางวัล
ซึ่งผลของการดำเนินงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกล่าวคำสดุดี เกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้

ลำดับที่หนึ่ง นายหอม คลายานนท์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารเชิงพุทธศาสตร์จนได้ชื่อว่า “เป็นยุคทองของคุณธรรมจริยธรรม” มีผลงานวิจัย
บทความด้านการบริหารการศึกษาเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทาน ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สอง นายอดิเรก ศรีประทักษ์ เป็นผู้บริหารภาคเอกชน มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการและการพัฒนาปศุสัตว์ของไทย
มีบทบาทในการประสานงานระดับนโยบาย ได้ทุ่มเทและอุทิศตนด้วยการเป็นที่ปรึกษาและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสถาบันการศึกษาและองค์การต่างๆ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำดับที่สาม นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะด้านการข่าว มีประสบการณ์เป็นผู้สื่อข่าวมากว่า ๒๐ ปี
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย)
รวมทั้งเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษ ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทาน

272

ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายหอม คลายานนท์
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายอดิเรก ศรีประทักษ์
ปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบ บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน ๒,๒๕๕ คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต ๒,๑๙๘ คน
ปริญญามหาบัณฑิต ๔๖ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ๑๑ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

273