คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๒.๐๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

281

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน ๑,๙๖๑ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

282