คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
เวลา ๒๓.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์วิรุณ ตั้งเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอพระราชทาน พระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน ๑,๖๔๕ คน

แยกเป็น
ปริญญาบัณฑิต ๑,๕๖๖ คน
ปริญญามหาบัณฑิต ๗๑ คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ๘ คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและคณะจะได้กราบบังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

318