คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์
ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติ ที่ได้มา
ชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ มีความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยมหิดลในวันนี้
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต
เบิกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จำนวน ๑ รูป พระสงฆ์และสามเณรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

395

จำนวน ๑๕ รูป เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เบิกศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย
มหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๗ ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ต่อจากนั้น ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละออง
พระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์และสามเณร ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี พระราชทาน
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ซึ่งสำเร็จการศึกษาและเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๕,๙๙๒ ราย โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า จำนวน
๒,๙๗๙ ราย และช่วงบ่าย จำนวน ๓,๐๑๓ ราย และพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัย
มหิดล จำนวน ๘ ราย และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๗ ราย
และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน ๖ ราย และผู้ได้รับทุนภูมิพล จำนวน
๑ ราย ตามรายนามที่รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณบดีและผู้อำนวยการ คณะ สถาบัน และวิทยาลัย จะได้
กราบบังคมทูลรายนามตามลำดับ เสร็จแล้ว ขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็น
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทานสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

396