คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2559

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัย
มหิดล ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๐๘ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช
๒๕๕๙ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘ จำนวน ๗ ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้
๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๒. ศาสตราจารย์เกีียรติคุณ ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
๓. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สมมาตร แก้วโรจน์
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

397

๔. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิง ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร
ปริญญาทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๕. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพล ประคองพันธ์
ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
๖. ดร.ซูซาน อลิซาเบธ มาโลน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาศาสตร์)
๗. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

398