คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘
ในวันนี้
นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นพระมหา
กรุณาธิคุณแก่กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้บริหาร
คณาจารย์
บุคลากร
และนิสิตโดยถ้วนหน้า
ข้าพระพุทธเจ้าในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รู้สึกสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

บัดนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิก
ศาสตราจารย์บัณฑิต
เอื้ออาภรณ์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กราบบังคมทูลรายงานกิจการของ
มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

516