คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณ และผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 (ภาคบ่าย)

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณ
และผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
(ภาคบ่าย)

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่าง

เมื่อเช้านี้
และเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบัตรอีกวาระหนึ่ง
ในบ่ายวันนี้
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง
ข้าพระพุทธเจ้า
ในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ในปีการศึกษา
๒๕๕๘
นี้
สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่
๗๙๔
เมื่อวันที่
๒๘
กรกฎาคม
๒๕๕๙
ได้มีมติเป็นเอกฉันท์
ให้ประสาทปริญญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งมีผลงานดีเด่นทางวิชาการสาขาต่าง

และ

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

523

ได้อุทิศตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่วงวิชาการ
มหาวิทยาลัย
และประเทศชาติ
อย่างต่อเนื่อง สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างอันพึงเจริญรอยตามสืบไป
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงฐิติมา ภู่ศิริ
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย
ชุติวงศ์
บัญชีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายทรงเดช
ประดิษฐสมานนท์
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค
เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เภสัชกรวิพิน กาญจนการุณ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์แม้น อมรสิทธิ์
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์ทวี เวชพฤติ
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
อาจารย์เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
รองศาสตราจารย์นววรรณ พันธุเมธา
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์ลินดา บี คอทเลอร์

524

ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ
คือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถ
และความชำนาญเป็นพิเศษในวิชาที่สอน
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้า
ในการศึกษาของมหาวิทยาลัย
สมควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นเกียรติสืบไป
ผู้ได้รับ
แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้แก่

คณะแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล

คณะรัฐศาสตร์

ศาสตราจารย์ไชยวัฒน์ คํ้าชู

คณะวิทยาศาสตร์

ศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ บุญเกิด

ศาสตราจารย์วิชิต ศรีตระกูล

ศาสตราจารย์ประกิตติ์สิน สีหนนทน์

ศาสตราจารย์ยุพาภรณ์ เข็มประสิทธิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ทักษิณ เทพชาตรี

คณะเศรษฐศาสตร์

ศาสตราจารย์สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

คณะอักษรศาสตร์

ศาสตราจารย์ถนอมนวล โอเจริญ

ส่วนผู้ได้รับพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
กองทุนรัชดาภิเษก
สมโภช
ในปีการศึกษา
๒๕๕๘
คณะกรรมการบริหารกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช
ได้พิจารณาให้อาจารย์และนักวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ๑ ราย ได้แก่

ผลงานวิจัย
เรื่อง
“ระบบวิธีการหาคุณสมบัติของธาตุกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ
ในประเทศไทย”
รองศาสตราจารย์สุพิชชา จันทรโยธา

525

นิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ๓ ราย ได้แก่
ผลงานวิจัย
เรื่อง
“กระบวนการฝึกอบรมครูประจำการด้านการประเมินเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้จิตตปัญญาศึกษาและการชี้แนะทางปัญญา”
นางสาวชนิพรรณ จาติเสถียร
ผลงานวิจัย
เรื่อง
“การพัฒนาโมเดลการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิผล
:
การวิจัยอิงการออกแบบและการวิเคราะห์เอ็มเอ็มเอสอีเอ็ม”
นายกนิษฐ์ ศรีเคลือบ
ผลงานวิจัย
เรื่อง
“การพัฒนาระบบการวิเคราะห์แบบย่อส่วนเพื่อการตรวจวัด
สารประกอบอินทรีย์และโลหะหนัก”
นายภูมิรัตน์ รัตนรัตน
ลำดับต่อไป
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละออง
พระบาทพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามที่คณบดีจะได้กราบบังคมทูล
ต่อไป
และขอรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

526