คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑) ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายก สภามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต และนิสิต ตลอดจนผู้เข้าร่วมในพิธี ต่างรู้สึกสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเมตตา เสด็จ พระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ อีกวาระหนึ่ง

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และเบิกคณบดี รองคณบดีคณะวิชาต่าง ๆ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทาน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

41

ปริญญาบัตร ต่อจากนั้น ขอพระราชทานพระราโชวาทแก่เหล่าบัณฑิตเพื่อความเป็น สิริมงคล และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของบัณฑิตสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

42