คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์พิเศษ มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์พิเศษ มณฑล สงวนเสริมศรี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษ มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี
มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นิสิต ตลอดจนผู้เข้าร่วมในพิธี ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๗๗๙ ราย 

ในโอกาสอันเป็นสิริมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

ตลอดระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด 
และต่อเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้เป็นผู้ที่เท่าทัน 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


4 

ต่อสภาวการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลก ในยุคโลกาภิวัตน์ ในขณะเดียวกัน ก็ปฏิบัติ
ภารกิจด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไป โดยมุ่งเน้นการน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มาเป็นแนวคิดหลักในการดำเนินการ ด้วยการสร้าง 
รากฐาน คือ ชุมชน ให้มีความมั่นคงและเข้มแข็ง โดยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ซึ่งสมาชิกของชุมชนจะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอมี
พอกิน พอใช้ ตามฐานะทางเศรษฐกิจ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ให้กับชุมชนและประเทศชาติสมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า “ปัญญาเพื่อความ 
เข้มแข็งของชุมชน” แนวคิดดังกล่าวได้ปรากฏเป็นรูปธรรมในโครงการต่าง ๆ ที่ 
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลานาน อาทิโครงการ ๑ คณะ 
๑ โมเดล สู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการ 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม 
ซึ่งในการบริหารจัดการนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ โดยบูรณาการระบบการเรียน 
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
เข้าด้วยกัน อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ มหาวิทยาลัย 
พะเยาได้เปิดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ 
ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งด้านทันตกรรม และ 
การสาธารณสุข แก่ชุมชนและประชาชนทั่วไปในเขตล้านนาตะวันออก ทั้งนี้ จะเป็น 
ประโยชน์เป็นอเนกประการ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และ 
ผู้เรียน กล่าวคือ ชุมชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ในขณะ 
เดียวกัน ผู้เรียนจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ที่จะเป็นตัวจักรสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในสังคมประเทศไทย ๔.๐ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในชุมชน และเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับประชาคมโลกต่อไปในอนาคต 

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
กราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานปริญญาบัตร แด่พระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๘ รูป ดังนี้ 

-ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
ครูธีรชัยสิทธิ์ 
พระครูปราโมทย์รัตนานุยุต 
พระครูพิบูลสารนิเทศ 
พระครูวรเขตโสภิต 


5 

พระครูวิชิตวีราภรณ์ 
พระครูวินัยธรเทพวัลย์ อิทธิญาโณ 
พระครูสุจิณวรคุณ 
พระครูสุทธิสันตยานุกิจ 
พระครูอภิวัฒนวาที 
พระอธิการวันเฉลิม เป่งใส 
พระมหาวรพันธ์ ขันแข็ง 
PHRA SILAY INTHAPHONG 
พระประพนธนัย เอื้องคำ
พระปิยะนันท์ ภิญโญจิตร 
พระอดิศร อนุตฺตรโร 

-ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
พระภิวัฒน์ เรืองพลู 

-ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
พระปลัดพงศ์ศิริ นำทาน 

-ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
พระยิ่งยงค์ บุญรมย์ 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


6