คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกกรรมการอำานวยการวชิราวุธวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทุน และรางวัล ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วชิราวุธวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
นายกกรรมการอำานวยการวชิราวุธวิทยาลัย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทุน และรางวัล 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ วชิราวุธวิทยาลัย 
วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายก 
กรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ 
ที่นี้ ต่างรู้สึกปลื้มปีติและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 
เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัลแก่นักเรียนวชิราวุธ 
วิทยาลัย ในวันนี้ 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงานกิจการของวชิราวุธวิทยาลัย 
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยสังเขปดังนี้ 

ด้านวิชาการ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จำนวน ๗๘ คน เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จำนวน ๗๓ คน ศึกษาต่อ 
ต่างประเทศ จำนวน ๔ คน และได้รับผลสรุปของการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษาจากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอยู่ในระดับดีมาก 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

64

การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ วชิราวุธวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาต่อ 
ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา จำนวน ๓ ทุน ทุนสำหรับนักกีฬา 
รักบี้ฟุตบอล ไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ จำนวน ๓ ทุน จัดโครงการศึกษา 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
และจีน ส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๔ ณ สหรัฐอเมริกา และส่ง 
บุคลากร จำนวน ๒ คน ไปเรียนรู้ระบบการกำกับคณะ ณ โรงเรียน Oundle School 
ประเทศอังกฤษ 

นอกจากนี้ วชิราวุธวิทยาลัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้ความสามารถ 
และได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ 
ด้านวิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล จัดโดย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รางวัลที่ ๑ ระดับจังหวัด ในการแข่งขัน 
ตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ ๒๓ รางวัลชนะเลิศ 
Gold Award จากการนำเสนอในหัวข้อ The Redistribution of Wealth within the 
Education Sector ในการประชุม Malay College Youth Development Summit 
ครั้งที่ ๑๐ ณ โรงเรียน Malay College ประเทศมาเลเซีย 

ด้านกีฬา 
วชิราวุธวิทยาลัยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลชิงชนะเลิศแห่ง 
ประเทศไทย ผลการแข่งขัน รักบี้ฟุตบอล ๑๕ คน รุ่นอายุ ๑๙ ปี และรุ่นอายุ ๑๕ ปี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ๗ คน รุ่นอายุ ๑๙ ปี รุ่นอายุ
๑๕ ปี และรุ่นอายุ ๑๓ ปีได้รับรางวัลชนะเลิศ เข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 
ประเพณีกับ The Malay College, Victoria Institution และ Saad Foundation 
College ประเทศมาเลเซีย ผลการแข่งขัน วชิราวุธวิทยาลัยได้รับชัยชนะทั้งสามรายการ 

ด้านศิลปะและดนตรี 
เข้าร่วมประกวดผลงานเยาวชนสร้างสรรค์ โครงการค่าย “IDD-CDT Creative 
and Innovative Camp” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลการประกวด ได้เข้ารอบ 
๔ ทีมสุดท้าย 

65 

ส่งวงปี่สก๊อตร่วมการแข่งขัน The Southeast Asian Pipe Band Championships 
2017 ครั้งที่ ๑๐ ณ ประเทศสิงคโปร์ ผลการแข่งขันได้รับรางวัลที่ ๓ ประเภท 
เยาวชน นอกจากนี้ยังส่งวงหัสดนตรีเข้าร่วมแสดงในงาน Thailand International Jazz 
Conference (TIJC) 2017 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น 

นอกเหนือจากกิจการทั้งหลายนี้ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วชิราวุธวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
อาทิ การแจกอาหารและเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ร่วมกับ 
สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา 
เฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งยังทรงพระเมตตาให้วชิราวุธ 
วิทยาลัยได้สนองพระเดชพระคุณในขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในพระราชพิธีถวาย 
พระเพลิงพระบรมศพ เหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 
อย่างหาที่สุดมิได้ 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช 
วโรกาสเบิก นายสุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกครู
และเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณครบตามกำหนดเวลา รับพระราชทาน 
โล่เกษียณอายุ เข็มเพชร และครุยอาจารย์ ครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ถวายตัวรับราชการ 
สนองพระเดชพระคุณในวชิราวุธวิทยาลัย ผู้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร ทุนและ 
รางวัล ผู้ช่วยเหลือกิจการโรงเรียนรับพระราชทานของที่ระลึก ผู้มีอุปการคุณทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายถ้วยรางวัลเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา และ 
นักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา กับขอพระราชทานพระราโชวาท 
เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของนักเรียน ครูอาจารยและบุคลากร 
ของวชิราวุธวิทยาลัยสืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

66