คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑) ของ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๒๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ยังความ
ปลาบปลื้มโสมนัสและเป็นสิริมงคลแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
คณาจารย์ ข้าราชการ บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ
ในวันนี้

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท
พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ รางวัลรัตโนบล และปริญญาบัตร ตามที่อธิการบดี
รองอธิการบดี คณบดี จะได้กราบบังคมทูล ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน
พระราโชวาท เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เข้าร่วมพิธีสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

82