คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายงานกิจการของมหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
ถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการสอนทั้งสิ้น
จำนวน ๑๘๐ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๘๗ หลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน ๕๘ หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก
จำนวน ๓๕ หลักสูตร มีนิสิตรวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐,๐๘๐ คน เป็นนิสิตระดับ
ประกาศนียบัตร จำนวน ๕๑ คน ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓๖,๖๘๐ คน ระดับ
ปริญญาโท จำนวน ๒,๔๓๑ คน และระดับปริญญาเอก จำนวน ๙๑๘ คน
มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน ๓,๗๙๔ คน เป็นบุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๑,๓๙๔ คน
และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๒,๔๐๐ คน

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

96

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๖,๙๔๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้สภามหาวิทยาลัย
มหาสารคามได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แด่ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นางพวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ซึ่งถือเป็นบุคคลที่สร้างคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์
ให้แก่สังคมและประเทศชาติ สมควรได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ
จำนวน ๓ รางวัล ดังนี้

ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สาขาบำเพ็ญประโยชน์
ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ไพรจิตร ปวะบุตร
สาขาวิชาชีพ
นางคมคาย อุดรพิมพ์
สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นายสมจิต ทองบ่อ (บ่อทอง)
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษกร ปาสาใน
ผู้ได้รับพระราชทานทุนภูมิพล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๘ จำนวน ๓๕ ทุน ระดับปริญญาเอก จำนวน ๓ ทุน ระดับปริญญาโท
จำนวน ๗ ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน ๒๕ ทุน ได้แก่

97

ระดับปริญญาเอก

๑. นางสาวนันทวัน เทียนแก้ว

๒. นางสาววิภาวรรณ เกี้ยวสันเทียะ

๓. นายกล้าณรงค์ วงพิทักษ์

ระดับปริญญาโท

๑. นางศุภลักษณ์ ศักดิ์คำดวง

๒. นายสุทัศน์ ภานุวาทกุล

๓. นางสาวสุชาดี ศรีเบ็ญจา

๔. นางสาวธัญญภัสร์ ศรีวิจารย์

๕. นายธนากร รัตนพันธุ์

๖. นางสาวอรปรียา เวียงอินทร์

๗. นางสาวยลดา ศรีเศรษฐ์

ระดับปริญญาตรี

ประเภทนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่นระดับคณะ จำนวน ๑๙ ทุน

๑. นางสาวอรพรรณ แข่งขัน

๒. นางสาวสุทธิดา เหล่าวอ

๓. นางสาวเพ็ญพร นิลนนท์

๔. นายเขมภัฏ ห้วยลึก

๕. Mr. Oy Thaily

๖. นายพิษณุพงศ์ เพชรอินทร์

๗. นายเดชฤทธิ์ เตวิชา

๘. นางสาวศิริลักษณ์ หลักดี

๙. นายไกรฤกษ์ สัพโส

๑๐. นางสาวกัญญกานต์ มูลสาร

๑๑. นางสาวญาณาธิป เจือจันทึก

๑๒. นางสาวจารุพักตร์ พลจรัส

๑๓. นายเพิ่มพล ชมแสงทอง

98

๑๔. นางสาวมิ่งขวัญ โพธิ์ระศรี
๑๕. นางสาวพนิดา น้อยอามาตย์
๑๖. นายธนพัตร ชลารักษ์
๑๗. นางสาวอัญชิกาญจน์ ใจศิริ
๑๘. นายรัชชานนท์ รัตนฐานู
๑๙. นายสุวัจน์ สุนทองหล้า
๒๐. นางสาวรุจิเรข พงศรี

ประเภทที่สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยในด้านกิจกรรมและวิชาชีพ

จำนวน ๕ ทุน
๑. นายวัฒนา พวงศรีแก้ว
๒. นายศุภวัฒน์ วิชัยดิษฐ
๓. นายแสนชัย วรรณศิริ
๔. นายวรวุฒิ สันประภา
๕. นายดนุพงศ์ หลงสกุลณี

ในวโรกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละออง
พระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และขอพระราชทาน
พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร และ
ปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

99