คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทำหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์
ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกสภา
มหาวิทยาลัย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันนี้ นับเป็นมหามงคลอันประเสริฐยิ่งแก่มหาวิทยาลัย
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ได้มีมติเห็นชอบให้อนุมัติ ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๖ ท่าน คือ
๑. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แก่ H.E. Hang Chuon Naron

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

108

๒. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ แก่ Prof. Emmanuel Houze
๓. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และกีฬา แก่ นายสนธยา คุณปลื้ม
๔. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แก่ รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง
๕. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แก่ รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง
๖. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แก่ ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้รักษาการแทน อธิการบดี
เพื่อนำผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ต่อจากนั้น ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ หรือผู้แทน เพื่อนำผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร เข้ารับพระราชทาน ตามลำดับ
และในที่สุดแห่งพิธี ขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตใหม่สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

109