คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
ผู้รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

H.E. Hang Chuon Naron
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
Prof. Emmanuel Houze
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา
นายสนธยา คุณปลื้ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

110

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
รองศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

111