คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)

ของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายก สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท
เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาในวันนี้
นับเป็นสิริมงคลแก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
บุคลากร บัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิต นักศึกษา ตลอดจนผู้เข้าร่วมในพิธีนี้

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอ
พระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แด่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เพื่อเป็นการเทิดทูนยกย่องใน
พระปรีชาสามารถด้านพยาบาลศาสตร์ และเพื่อเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัย เชียงใหม่สืบไป

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

15

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน พระราชวโรกาสเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์แด่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ต่อจากนั้น ขอพระราชทาน พระราชานุญาต เบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กราบบังคมทูลให้ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ และเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ และเบิกคณบดีคณะต่าง ๆ
เพื่อกราบบังคมทูลให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

16