คำกราบบังคมทูล ของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล (๑)

ของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยสังเขป ดังนี้

ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องปฏิบัติ ๔ ประการ
คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยได้ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาชีวะและเทคนิคศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม
เพื่อตอบสนองนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล และความต้องการกำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ
ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้ง ระยะสั้นและระยะยาวเจริญก้าวหน้าโดยลำดับ
ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมทั้ง วิชาการชั้นสูงที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยี
ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

601

ภารกิจด้านการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยตระหนัก
ถึงความสำคัญของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
ตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการด้วยการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน ๑๗๓ หลักสูตร
และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมจัดการศึกษารูปแบบสหกิจศึกษา
รวมทั้งได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศโดยร่วมกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยอาคเค่น
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เน้นการวิจัยเชิงลึก
ตามรูปแบบการจัดการศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และร่วมกับสถานศึกษาภายในประเทศในระดับต่างๆ
พัฒนาระบบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ สถาปัตยกรรม และการอาชีวศึกษา
เพื่อผลิตบุคลากรเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ภารกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการทำวิจัย
เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ที่มีบทบาทต่อการชี้นำการพัฒนาประเทศและสามารถถ่ายทอดไปสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ

ภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี
ทั้งนี้ เพื่อการประเมินผลติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความพร้อมอยู่เสมอที่จะรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก

ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความจำเป็น
เร่งด่วนที่จะมีส่วนช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข้มแข็งมั่นคง ตามนโยบายของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยจึงได้ประสานความร่วมมือให้บริการวิชาการกับส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นอกจากนี้ ยังให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนโดยเสด็จพระราชกุศลแก่โรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส
กับทั้งยังร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาบุคลากร

602

การออกแบบ การให้คำปรึกษา การทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางด้าน อุตสาหกรรมอีกหลากหลายโครงการอย่างสม่ำเสมอ

ภารกิจด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนวิทยาการอันทันสมัย กระบวนทัศน์ใหม่ในการวิจัยและการสร้างสรรค์เทคโนโลยีสมัยใหม่
ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาให้มีวิสัยทัศน์ และคุณภาพทางวิชาการงานวิจัยระดับสากล
อันจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศตลอดมา

ภารกิจด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม
ให้แข่งขันได้ทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม นอกเหนือ
จากการขยายเขตการศึกษาไปยังวิทยาเขตที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ขยายขอบเขตการให้การศึกษาไปยังจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศเพิ่มขึ้น
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพขององค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
การส่งเสริม การมีส่วนร่วมของบุคลากร การดำเนินงานที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
การจัดทำแผนกลยุทธ์และระบบงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
และการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม การดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือดังได้กราบบังคมทูลพระกรุณามาโดยสังเขป
นับว่า เจริญก้าวหน้ามาด้วยดียิ่ง ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนักศึกษาจำนวน ๒๗,๐๖๔ คน
มีบุคลากร ๒,๖๐๐ คน มีผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัยและจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ช่างทองหลวง สถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นกำลังสำคัญของประเทศ จำนวน ๕,๔๙๑ คน
จำแนกเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน ๔๐๐ คน
ระดับปริญญาตรี จำนวน ๔,๐๔๑ คน
และระดับปริญญาโท – เอก จำนวน ๙๙๖ คน
โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๔,๙๐๒ คน

603

บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามรายงานที่คณบดี
และผู้อำนวยการแต่ละคณะจะได้กราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไป ต่อจากนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

604