คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภา 
มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหาร 
คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต และนิสิต ตลอดจนผู้เข้าร่วมในพิธี ต่างซาบซึ้งใน 
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเมตตา เสด็จ 
พระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในครั้งนี้และขอพระพุทธานุภาพ 
แห่งพระรัตนตรัยและพระเจ้าตนหลวง แห่งวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา กับทั้งพระบารมี 
แห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำนวยพระพรชัยมงคล ให้ทรงพร้อมด้วยพระสุข 
พลานามัย เปี่ยมด้วยพระเกษมพระราชหฤทัย เกียรติคุณขจรไกล สถิตเป็นมิ่งขวัญ 
ปกเกล้าปกกระหม่อมปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดไป 


ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ 
ศาสตราจารย์พิเศษ มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กราบบังคมทูล 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


2

รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา เบิกพระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร และเบิกคณบดี รองคณบดีคณะวิชาต่าง ๆ กราบบังคมทูล 
เบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต่อจากนั้นขอพระราชทาน 
พระราโชวาทแก่เหล่าบัณฑิต เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
สืบไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


3