คำกล่าวพลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560

สำเนา
คำกล่าว
พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้แทนพระองค์
ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560ในวันนี้.
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรทุกคน.
เยาวชนนั้นอยู่ในวัยที่มีพลังกายและพลังความคิดสมบูรณ์เต็มที่. หากได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ก็ย่อมจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองได้.
งานวันเยาวชนแห่งชาติในปีนี้ มีกิจกรรมที่มากมายหลากหลาย ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
แก่การพัฒนาเยาวชนให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและความคิดจิตใจ. เยาวชน
ที่ได้มาร่วมในงาน จึงควรใช้โอกาสอันดีนี้แสดงความรู้ความสามารถของตนให้เต็มที่. ขณะเดียวกัน
ก็ต้องมีความกระตือรือร้นขวนขวาย ในอันที่จะศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ได้พบเห็น แล้วนำความรู้
ความคิดและประสบการณ์ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ตลอดต่อเนื่อง. แต่ละคน
จะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง และความวัฒนาผาสุก
อันยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติสืบไปได้อย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าขอเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
ประจำปี 2560 ณ บัดนี้. ขอให้การจัดงานดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จ
ประโยชน์สูงสุดตามที่มุ่งหมายทุกประการ.