คำกล่าวรายงาน ของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
นายชวน หลีกภัย 
ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ 
พร้อมเข็มพระปกเกล้า เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า
และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


กราบเรียน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี 
ผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


กระผม นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสภาสถาบัน 
พระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า คณาจารย์ ผู้บริหาร 
ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า เข็มกิตติคุณสถาบัน 
พระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง พร้อมเข็มพระปกเกล้า และนักศึกษาของ 
สถาบันพระปกเกล้า มีความปลื้มปีติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอก 
สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ 
มามอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักด์ิพร้อมเข็มพระปกเกล้า เข็มกิตติคุณสถาบัน 
พระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า ในวันนี้ 


กระผมขอรายงานการเข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็ม 
พระปกเกล้า เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง พร้อมเข็ม 
พระปกเกล้า ดังนี้ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


639 

๑. ผู้เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้า ซึ่งเป็น 
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติและสถาบันพระปกเกล้า 
อันเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๒ ราย 

๒. ผู้เข้ารับพระราชทานเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญ 
ประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกล้าอันเป็นที่ประจักษ์ จำนวน ๗ ราย 

๓. ผู้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า รวม ๕ 
หลักสูตร ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้แก่สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ 
ระดับสูง พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหาร บุคลากรภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาสังคม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชน 
และผู้บริหารจากองค์กรพัฒนาเอกชน ประกอบด้วย 

๓.๑ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับ 
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๐ และรุ่นที่ ๒๑ จำนวน ๑๔๑ ราย

๓.๒ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่๑๗
จำนวน ๑๔๘ ราย 

๓.๓ หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ ๑๖ จำนวน ๑๒๙ ราย 

๓.๔ หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๙ จำนวน ๘๗ ราย 

๓.๕ หลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่๕ จำนวน 
๗๒ ราย 


รวมผู้เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า 
เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูง พร้อมเข็มพระปกเกล้า 
จำนวน ๕๘๖ ราย 


ในโอกาสนี้กระผมขอให้นายวิทวัส ชัยภาคภูมิรองเลขาธิการสถาบัน 
พระปกเกล้า เป็นผู้เบิกกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า ผู้บริหาร พนักงาน และ 
ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า เข้ารับมอบตามลำดับ รวมทั้งขอน้อมรับ 
โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติสืบไป 


ขอบคุณครับ 


640