คำกล่าวรายงาน ของ นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
นายธเนศ วีระศิริ 
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในพิธีเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๖๒ 
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


กราบเรียน พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


กระผม นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ และผู้เข้าร่วมงานที่อยู่ ณ ที่นี้ ต่างสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิศวกรรม 
แห่งชาติ ๒๕๖๒ ในวันนี้ กระผมขอรายงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๖๒ 
โดยสังเขป ดังต่อไปนี้ 


งานวิศวกรรมแห่งชาติเป็นงานที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้
วิศวกรไทยได้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ และจัดให้
มีการแสดงผลงานวิศวกรรมที่ดีเด่นระดับชาติและนานาชาติ เพื่อต้องการให้สาธารณชน 
ได้รับรู้ความสามารถของวิศวกรไทย อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีพัฒนาการ 
ก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมในระดับแนวหน้า รวมทั้งจัดให้มีการอภิปรายในหัวข้อที่อยู่ใน 
ความสนใจของประชาชน เช่น การแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ 
รวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานใหม่ทางด้านวิศวกรรมที่มีการปรับปรุง มีหัวข้อสัมมนา 
มากกว่า ๕๐ หัวข้อ นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษในการให้รางวัลประเภท 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


546

ต่าง ๆ กับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจด้านวิศวกรรม กิจกรรมคลินิกช่าง เพื่อให้
บริการปรึกษาปัญหาทางวิศวกรรมของบ้านพักอาศัยแก่ประชาชนทั่วไป 


การจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ 
ภาคเอกชน สมาคม หน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดีสำหรับการแสดงนิทรรศการนี้
จะเป็นเวทีที่สรรค์สร้างประโยชน์แก่วิศวกร และผู้เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทุกสาขา 
และที่สำคัญที่สุดคือเป็นโอกาสอันดีที่จะนำความรู้ และคุณค่าที่ได้จากงานนี้ไปใช้พัฒนา 
ศักยภาพของประเทศ ด้วยการสร้างงานวิศวกรรมของชาติให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง 
ความแข็งแกร่งของประเทศ และเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัล 
ในอนาคตอันใกล้นี้ 


บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขออนุญาตให้ นายทศพร ศรีเอี่ยม 
ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๖๒ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตาม 
พระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งขออ่านรายนามผู้ให้การสนับสนุน การจัดงานวิศวกรรม 
แห่งชาติ ๒๕๖๒ ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 
๒. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 
๓. บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด 
๔. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
๕. การไฟฟ้านครหลวง 
๖. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
๗. การประปานครหลวง 
๘. บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด 
๙. บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
๑๐. บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
๑๑. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) 
๑๒. บริษัท เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอปอเรชั่น จำกัด 
๑๓. บริษัท สุคนธา จำกัด 


และขอกราบเรียนเชิญท่านกล่าวเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ ๒๕๖๒ และ 
เยี่ยมชมนิทรรศการ ตามลำดับ 


ขอกราบขอบพระคุณครับ 


547