คำกล่าวรายงาน ของ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในการประชุมทางวิชาการเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม” เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี ศาลรัฐธรรมนูญ ณ โรงแรมเพนนินซูลา วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2561
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
นายนุรักษ์ มาประณีต 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ในการประชุมทางวิชาการเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์หลักนิติธรรม” 
เนื่องในวาระครบรอบ ๒๐ ปี ศาลรัฐธรรมนูญ 
ณ โรงแรมเพนนินซูล่. 
วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ 

ขอประทานกราบเรียน นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี 

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่าน 
เป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเรื่อง “ศาลรัฐธรรมนูญผู้พิทักษ์
หลักนิติธรรม” ในวาระที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบรอบ ๒๐ ปี 
ในวันนี้ 

ข้าพเจ้า นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยประธาน 
ศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประธานศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐเกาหลี 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐตุรกี ประธานองค์กรอิสระ คณะตุลาการศาล 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
รวมทั้งผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทุกท่าน รู้สึกปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งในพระมหา 
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นประหนึ่งแสงสว่างส่องวิถีทางบันดาลให้
การจัดการประชุม เนื่องในวาระที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบรอบ ๒๐ ปี
สัมฤทธิผลสมประสงค์ทุกประการ ขอให้พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน 
ทรงเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทยตราบชั่วนิจนิรันดร์ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


112

การจัดงานทางวิชาการในครั้งนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่มุ่งหวังจะให้เป็นเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่อกระบวนการ 
ยุติธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นแนวทางอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 
ของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเบิกนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาล 
รัฐธรรมนูญ เป็นผู้เบิกประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่ละประเทศ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เลขาธิการ 
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงาน 
ศาลรัฐธรรมนูญ เข้ารับเหรียญที่ระลึกในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ครบรอบ ๒๐ ปี พร้อมทั้งขอกราบเรียนเชิญท่านกล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ 


113