คำกล่าวรายงาน ของ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
นายปรเมธี วิมลศิริ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

กราบเรียน พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี 
ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กระผม นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และคณะผู้แทนเยาวชนจากทั่วประเทศ ต่างสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ท่าน 
เป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ 
ในวันนี้ 

กระผมขอรายงานความเป็นมาและกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในงานวันเยาวชน 
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ดังนี้ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ กำหนดให้วันที่ ๒๐ 
กันยายนของทุกปีเป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่ง 
ทั้งสองพระองค์เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

221
ประกอบกับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี ๒๕๒๘ เป็นปีเยาวชนสากล 
และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน 
ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ เป็นปีที่ ๓๓ 

การกำหนดให้มีวันเยาวชนแห่งชาตินั้น มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความ 
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้
ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน โดยในปีนี้การจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 
๒ ส่วน ดังนี้ 

๑. การดำเนินงานในส่วนกลาง 
๑) การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีผู้ได้รับรางวัลฯ จำนวน
๑๔๘ ราย แบ่งเป็น เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ๑๐๔ ราย กลุ่มเด็กและเยาวชน 
ดีเด่นแห่งชาติ ๑๘ กลุ่ม บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ๑๗ ราย และ 
องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ๙ องค์กร 

๒) จัดค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน “รวมพลคนทำดี ปีที่ ๓” 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถในการแสดงออก 
อย่างสร้างสรรค์ และเป็นผู้แทนเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรม โดยเน้นเอกลักษณ์ที่ดี
ของเยาวชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ จัดเมื่อวันที่ ๖ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัด 
สมุทรสงคราม 

๒. การดำเนินงานในส่วนภูมิภาค
การจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ๗๖ จังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
และเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนัก 
ในความสำคัญของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่
ภูมิใจแผ่นดินเกิด”
 
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านได้กล่าวโอวาท 
เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และขออนุญาตเบิกอธิบดีกรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน เบิกผู้เข้ารับรางวัล ฯ 

222
- บุคคล และผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 
- เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
เข้ารับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรตามลำดับ ขอกราบเรียนเชิญครับ 

223