คำกล่าวรายงาน ของ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
นายปรเมธี วิมลศิริ 
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

กราบเรียน นายอำพน กิตติอำพน ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 


กระผม นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และคณะผู้แทนเยาวชนจากทั่วประเทศ ต่างสำนึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 
ให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 
๒๕๖๒ ในวันนี้ 


กระผมขอรายงานความเป็นมาและกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในงานวันเยาวชน 
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ 


คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่๒๐ กันยายนของทุกปีเป็น “วันเยาวชน 
แห่งชาติ” โดยพิจารณาความเหมาะสมที่สำคัญ คือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท 
มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประกอบกับองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้มีวัน 
เยาวชนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมา นับเป็นปีที่ ๓๔ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


416

การกำหนดให้มีวันเยาวชนแห่งชาตินั้น มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความกระตือ 
รือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน 
ของสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนและมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัด 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมดังนี้ 


๑. สรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก 
และเยาวชน ได้รับรางวัล ฯ (จำนวน ๑๒๑ ราย) 
๒. จัดค่ายเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมพลจิตอาสาต้นกล้าอาชีพ 
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 
๓. จัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ๗๖ จังหวัด ภายใต้หัวข้อ “จิตอาสา” 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านได้กล่าวโอวาท 
เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจาปำี ๒๕๖๒ และขออนุญาตให้อธิบดีกรมกิจการเด็ก 
และเยาวชนเบิกผู้เข้ารับรางวัล ฯ 


- บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และผู้แทนองค์กรที่ทำคุณ 
ประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 


- เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
เข้ารับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรตามลำดับ 


ขอกราบเรียนเชิญครับ 


417