คำกล่าวรายงาน ของ พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ 
ประธานคณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ 


ขอประทานกราบเรียน 


ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มามอบเกียรติบัตรให้พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในปีนี้ สมาคม 
ผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ และพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
มีความรู้สึกปลื้มปีติยินดีอย่างยิ่ง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นประหนึ่งแสงสว่างส่องวิถีทางบันดาลให้งานวันพ่อแห่งชาติ 
ปีที่ ๔๐ สัมฤทธิผลสมประสงค์ทุกประการ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงเป็น 
มิ่งขวัญแห่งปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ 


คณะกรรมการและผู้ร่วมจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ขอกราบขอบพระคุณ ท่านองคมนตรี เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ ขออนุญาตเบิก 

๑. นายสัญลักษณ์ เจริญเปี่ยม 
๒. นางสุพัชรินทร์ ชาญช่างเหล็ก 
๓. นางพรกมล ภมรานนท์ 
๔. นายพิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตร 
ทำหน้าที่พิธีกรของงานวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้งานดำเนินต่อไปด้วยความ 
เรียบร้อย 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


608