คำกล่าวรายงาน ของ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนักศึกษาบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 50 เพื่อรับโอวาทก่อนออกปฏิบัติงานสนาม ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ 
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ 
องคมนตรี 
เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนักศึกษาบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๐ 
เพื่อรับโอวาทก่อนออกปฏิบัติงานสนาม 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ขอประทานกราบเรียน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ 

ดิฉันในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย 
อึ๊งภากรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๐ พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อรับโอวาท ก่อนออกปฏิบัติงานสนาม 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นหน่วยงานระดับคณะของ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่บัณฑิตไทยผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันต่าง ๆ ไม่จำกัดสาขาวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ปัจจุบันเปิดการสอน ๓ 
หลักสูตรคือ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

314
๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) 
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) 

ในส่วนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เป็นหลักสูตร 
การศึกษา ๑ ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์
การทำงานในท้องถิ่นชนบทแก่ผู้ศึกษา โดยยึดหลักศึกษา และบริการชุมชนไปพร้อมกัน 
นับเป็นการผสมผสานพันธกิจของมหาวิทยาลัย สี่ประการเข้าไว้ด้วยกันคือ งานจัด 
การศึกษา งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 
จึงนับได้ว่าวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีส่วนสร้างเสริมให้มหาวิทยาลัย 
สามารถปฏิบัติภารกิจตามปรัชญาการศึกษาได้โดยสมบูรณ์ 

สำหรับการศึกษาอบรมตามหลักสูตร ในเวลา ๑ ปีประกอบด้วย การศึกษา 
รายวิชา ๑๗ สัปดาห์ การปฏิบัติงานสนามร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับหมู่บ้าน 
๒๗ สัปดาห์ และการเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่อง ๘ สัปดาห์ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ นี้ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ประสานงานในการจัดส่งบัณฑิต 
อาสาสมัครออกไปปฏิบัติงานสนามในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการจัดการ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านการสนับสนุนองค์กรชุมชน ด้านสิทธิชุมชน/สิทธิมนุษยชน 
ด้านการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลและการศึกษาทางเลือก และด้านความหลากหลายทาง 
วัฒนธรรมและการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในระดับ 
ท้องถิ่นทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งหน่วยงานราชการ เช่น ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย 
ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สหทัยมูลนิธิมูลนิธิแอ๊ดดร้า 
ประเทศไทย และองค์กรชุมชน เช่น เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นต้น 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ มีเจตนาแน่วแน่ในอันที่จะเปิดโอกาสให้บัณฑิตไทย ได้เรียนรู้สภาพ 
ความเป็นจริงของท้องถิ่นชนบท ฝึกใช้หลักวิชาการที่ได้ศึกษามาก่อประโยชน์ให้แก่ชุมชน 
และสังคม ตลอดจนสร้างเสริมจริยธรรม แก่ตัวบัณฑิตอาสาสมัครเพื่อเป็นทรัพยากร 
บุคคลที่มีคุณภาพของสังคม และประเทศชาติสืบต่อไป บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่
๕๐ นี้มีจำนวน ๑๓ คน เป็นหญิง ๘ คน ชาย ๕ คน สำเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีจากสถาบันต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

315
บัดนี้ ดิฉันขอประทานอนุญาตนำบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๐ ประจำ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กราบลา พร้อมน้อมรับโอวาทก่อนออกปฏิบัติงานสนาม เพื่อ 
ความเป็นสิริมงคล และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

316