คำกล่าวรายงาน ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 51 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกล่าวรายงาน(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ 
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ 
ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๑ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

กราบเรียน นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ 


กระผมในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย 
อึ๊งภากรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์ 
ออกรับบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๑ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
เพื่อรับพระราชทานพระบรมราโชวาท ก่อนออกปฏิบัติงานสนาม 


วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นหน่วยงานระดับคณะของ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่บัณฑิตไทยผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันต่าง ๆ ไม่จำกัดสาขาวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ปัจจุบันเปิดการสอน 
๓ หลักสูตรคือ 

๑. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) 
๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) 
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


523

ในส่วนของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) เป็นหลักสูตร 
การศึกษา ๑ ปี มีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์การทำงาน 
ในท้องถิ่นชนบทแก่ผู้ศึกษา โดยยึดหลักศึกษา และบริการชุมชนไปพร้อมกัน นับเป็น 
การผสมผสานพันธกิจของมหาวิทยาลัย ๔ ประการเข้าไว้ด้วยกันคือ งานจัดการศึกษา 
งานวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงนับได้ว่า 
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีส่วนสร้างเสริมให้มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติ
ภารกิจตามปรัชญาการศึกษาได้โดยสมบูรณ์ 


สำหรับการศึกษาอบรมตามหลักสูตร ในเวลา ๑ ปีประกอบด้วย การศึกษา 
รายวิชา ๑๗ สัปดาห์ การปฏิบัติงานสนามร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ระดับหมู่บ้าน 
๒๗ สัปดาห์ และการเขียนรายงานวิจัยเฉพาะเรื่อง ๘ สัปดาห์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ประสานงานในการจัดส่งบัณฑิตอาสาสมัคร 
ออกไปปฏิบัติงานสนามในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการศึกษาวิจัยกลุ่มชาติพันธุ์
ความร่วมมือกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ด้านการเตรียมความพร้อมชุมชนในงานพัฒนา 
ความร่วมมือกับองค์การหน่วยอาสาสมัครอังกฤษ (VSO) ด้านการประสานงานเยาวชน 
ในชนบท ความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่นทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งหน่วยงาน 
ราชการ เช่น โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กองกำกับการ 
ตำรวจตระเวนชายแดน องค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิพะเยาเพื่อการ 
พัฒนา และองค์กรชุมชน เช่น เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน โครงการวิถีถิ่น 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 


ตลอดเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ มีเจตนาแน่วแน่ในอันที่จะเปิดโอกาสให้บัณฑิตไทยได้เรียนรู้สภาพ 
ความเป็นจริงของท้องถิ่นชนบท ฝึกใช้หลักวิชาการที่ได้ศึกษามาก่อประโยชน์ให้แก่ชุมชน 
และสังคม ตลอดจนสร้างเสริมจริยธรรมแก่ตัวบัณฑิตอาสาสมัครเพื่อเป็นทรัพยากร 
บุคคลที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ ๕๑ นี้
มีจำนวน ๑๓ คน เป็นหญิง ๑๐ คน ชาย ๓ คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากสถาบันต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

บัดนี้ กระผมขออนุญาตนาบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที๕๑ ประจาปีการศึกษา 
๒๕๖๒ กราบลา พร้อมน้อมรับพระราชทานพระบรมราโชวาทก่อนออกปฏิบัติงานสนาม 
เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 


524